Oferta PGKiM Komopal - Transport i usługi komunalne, wodociągi

Wodociągi, Kanalizacja i Oczyszczalnia Ścieków

- eksploatacja budowli i urządzeń technicznych służących do poboru wody wraz z jej uzdatnianiem i doprowadzaniem do odbiorców oraz odprowadzaniem ścieków wraz z ich oczyszczaniem,
- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej,
- odbiór ścieków dowożonych na oczyszczalnię,
- nadzór nad prawidłową gospodarką wodno-ściekową u odbiorców podłączonych do sieci wod.-kan.